2-1-1 سرمایه گذاری19
2-1-2 تقسیم بندی روشهای سرمایه گذاری21
2-1-3 میزان سرمایه گذاری21
2-1-4 تعریف سرمایه گذاری و سطح سرمایه گذاری26
2-1-4-1 تعریف سرمایه گذاری26
2-1-4-2 تعریف میزان سرمایه گذاری و ماهیت آن26
2-1-5 انواع سرمایه گذاری27
2-1-6 محیط سرمایه گذاری28
2-1-7 فرایند سرمایه گذاری28
2-1-7-1 خط مشی سرمایه گذاری28
2-1-7-2 تجزیه و تحلیل اوراق بهادار28
2-1-7-3 تهیه‌ی سبد سرمایه گذاری 29
2-1-8 تئوریهای سرمایه گذاری در بازار بورس29
2-1-9 انواع سرمایه گذاران30
2-1-9-1 اشخاص حقیقی30
2-1-9-2 اشخاص حقوقی30
2-1-9-2-1 بانک ها 30
2-1-9-2-2 شرکت های بیمه31
2-1-9-2-3 صندوق های بازنشستگی: 31
2-1-9-2-4 شرکت های سرمایه گذاری31
2-1-9-2-5 شرکت های دارنده یا مادر 32
2-1-9-2-6 شرکت های کارگزاری 32
2-1-9-2-7 سایر اشخاص حقوقی32
2-2-1 سود تقسیمی32
2-2-2 تعریف سود تقسیمی هر سهم35
2-2-3 خط مشی ها و روش های تقسیم سود36
2-2-3-1 خط مشی تقسیم سود36
2-2-3-2 روش های تقسیم سود37
2-2-4 سود و سیاستهای سود تقسیمی37
2-2-5 سیاست سود تقسیمی از منظر تئوری نمایندگی39
2-2-6 نظریات مختلف در ارتباط با سیاست تقسیم سود41
2-3-1 جریان های نقدی42
2-3-2 اجزای جریان های نقدی49
2-3-2-1 طبقه بندی جریان های نقدی براساس FASB49
2-3-2-2 طبقه بندی جریان های نقدی براساس IASC49
2-3-2-3 طبقه بندی جریان های نقدی براساس نظر کمیته تدوین استانداردهای حسابداری ایران50
2-3-2-3-1 جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی51
2-3-2-3-2 بازده سرمایه گذاری و سود پرداختی بابت تأمین مالی52
2-3-2-3-3 وجوه پرداختی بابت مالیات بر درآمد52
2-3-2-3-4 جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری53
2-3-2-3-5 جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تأمین مالی53
2-3-3 جریان های نقدی هر سهم54
2-3-4 مدیریت جریان های نقدی حاصل از عملیات54
2-3-5 انگیزه های مدیریت جریان نقد حاصل از عملیات56
2-3-5-1 ناتوانی مالی56
2-3-5-2 سود با پایداری کم56
2-3-5-3 واگرایی بین سود و جریان نقد حاصل از عملیات57
2-4 سود تقسیمی،سرمایه گذاری و عدم اطمینان جریانهای نقدی براساس معیارهای کمبود ونوسانات جریانهای نقدی57
2-5 پژوهشهای انجام شده خارجی و داخلی پیرامون پژوهش62
2-5-1 سوابق خارجی62
2-5-2 سوابق داخلی67

2-6 خلاصه فصل68
فصل سوم : روش شناسی پژوهش
3-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….69
3-2 روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………….70
3-3 سوالات و فرضیه ها‌ی تحقیق ………………………………………………………………………………….70
3-3-1 سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………..70
3-3-2 فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………71

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

3-4 قلمرو تحقیق……………………………………………………………..71
3-4-1 دوره زمانی انجام تحقیق…………..71
3-4-2 مکان تحقیق…………..71
3-5 جامعه و نمونه آماری………….71.
3-5-1 جامعه آماری…………..71
3-5-2 نمونه آماری ……………72
3-6 روشهای گردآوری اطلاعات…………..72
3-7 روشهای تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها…………..73
3-7-1 رگرسیون چند متغیره…………74
3-7-2 آزمون فروض کلاسیک………75
3-7-2-1 نبود خود همبستگی…………..75
3-7-2-2 واریانس ناهمسانی جملات خطا و اصلاح آن…………..77
3-7-2-3 همخطی و اصلاح آن…………..78
3-7-2-4 بررسی نرمال بودن جملات خطا (باقیماندههای رگرسیونی) و دادههای آماری…………..79
3-7-3 روشهای آزمون فرضیهها…………..80
3-7-3-1 ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده…………..80
3-7-3-2 آزمون معنیدار بودن در الگوی رگرسیون………….. 81
3-7-3-3 آزمون معنیدار بودن معادله رگرسیون…………..81
3-7-3-4 آزمون معنیدار بودن ضرایب رگرسیونی…………..82
3-8 تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق…………..82
3-8-1 متغیرهای مستقل…………..83
3-8-1-1 سود تقسیمی…………..83
3-8-1-1-1 تعریف مفهومی سود تقسیمی83
3-8-1-1-2 تعریف عملیاتی سود تقسیمی83
3-8-1-2 عدم اطمینان جریانهای نقدی شرکت…………..83
3-8-1-2-1 تعریف مفهومی عدم اطمینان جریانهای نقدی شرکت83
3-8-1-2-2 تعریف عملیاتی عدم اطمینان جریانهای نقدی شرکت84
3-8-2 متغیر وابسته…………..84
3-8-2-1 تعریف مفهومی سرمایه گذاری…………..84
3-8-2-2 تعریف عملیاتی سرمایه گذاری…………..85
3-8-3 متغیرهای کنترلی…………..85
3-9 خلاصه فصل…………..87
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه…………..88
4-2 یافته‌ها…………..89
4-2-1 تحلیل‌های آماری توصیفی…………..89
4-2-2 بررسی نرمال بودن داده‌ها با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف…………..91
4-2-3 آزمون فرضیه های پژوهش…………..92
4-2-3-1 یافته‌های فرضیه اصلی اول…………..92
4-2-3-2 یافته‌های فرضیه اصلی دوم…………..97
4-2-3-3 یافته‌های فرضیه اصلی سوم…………..103
4-3 خلاصه فصل …………..109
فصل پنجم : تفسیر یافته ها، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
5-1 دیباچه…………..110
5-2 بیان نتایج…………..111
5-2-1 نتیجه فرضیه اصلی اول…………..111
5-2-1-1 نتیجه فرضیه اصلی دوم…………..112
5-2-1-2 نتیجه فرضیه اصلی سوم…………..113
5-3 محدودیت های پژوهش…………..114
5-4 پیشنهادهای پژوهش…………..115
5-5 خلاصه فصل116
فهرست منابع فارسی117
فهرست منابع انگلیسی 119
پیوست ها122
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول 3-1- متغیرهای تحقیق87
جدول 4-1- یافته های توصیفی متغیرهای تحقیق90
جدول 4-2- نتایج حاصل از آزمون نرمال بودن داده‌های متغیرهای موجود91
جدول 4-3- نتایج آزمون نرمال بودن باقیمانده ها (آزمون کولموگروف-اسمیرنوف)93
جدول 4-4- نتایج آزمون استقلال باقیمانده ها93
جدول 4-5- نتایج آزمون استقلال خطی متغیرهای مستقل94
جدول 4-6- جدول R چند گانه96
جدول 4-7- جدول تحلیل واریانس(ANOVA)96
جدول 4-8- ضرایب استاندارد و غیراستاندارد برای متغیر های مستقل و کنترلی در مدل رگرسیون96
جدول 4-9- آزمون نرمال بودن باقیمانده ها99
جدول 4-10- نتیجه آزمون دوربین واتسون99
جدول 4-11- نتیجه بررسی استقلال خطی متغیرهای مستقل100
جدول 4-12- جدول R چند گانه101
جدول 4-13- جدول تحلیل واریانس(ANOVA)101
جدول 4-14- ضرایب استاندارد و غیراستاندارد برای متغیرهای مستقل و کنترلی در مدل رگرسیون102
جدول 4-15- آزمون نرمال بودن باقیمانده ها105
جدول 4-16- نتیجه آزمون استقلال باقیمانده ها یا خطاها105
جدول 4-17- نتیجه آزمون استقلال خطی متغیرهای مستقل106
جدول 4-18- جدول R چند گانه107
جدول 4-19- جدول تحلیل واریانس(ANOVA)107
جدول4-20- ضرایب استاندارد و غیراستاندارد برای متغیرهای مستقل و کنترلی در مدل رگرسیون108
فهرست نمودار ها
عنوان صفحه
نمودار (2-1): روابط نظری فرضیه‌ی بیش و کم سرمایه گذاری23
نمودار (4-1): نمودار آزمون نرمال بودن باقیمانده ها93
نمودار (4-2): نمودار پراکنش باقیمانده ها94
نمودار (4-3): نمایش آزمون نرمال بودن متغیر وابسته95
نمودار (4-4): نمودار آزمون نرمال بودن باقیمانده ها98
نمودار (4-5): نتیجه آزمون بررسی فرض ثابت بودن واریانس باقیمانده ها99
نمودار (4-6): نتیجه آزمون نرمال بودن متغیر وابسته100
نمودار (4-7): آزمون نرمال بودن باقیمانده ها104
نمودار (4-8): نتیجه آزمون ثابت بودن واریانس باقیمانده ها105
نمودار (4-9): نتیجه آزمون نرمال بودن متغیر وابسته106

چکیده
این تحقیق به بررسی تاثیر سود تقسیمی بر سرمایه گذاری شرکت در شرایط عدم اطمینان جریانهای نقدی با در نظر گرفتن معیارهای کمبود جریانهای نقدی و نوسانات جریانهای نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
میپردازد. به منظور انجام آن سه فرضیه در نظرگرفته شد تا رابطه بین سود تقسیمی و سرمایه گذاری شرکت ها در شرایط عدم اطمینان جریان نقدی بر اساس معیارهای کمبود و نوسانات جریانات نقد، مورد بررسی قرار گیرد. یافته ها نشان داد که سود تقسیمی با احتمال 95 درصد و معیارهای کمبود و نوسانات جریانات نقد با احتمال 99 درصد بر سرمایه گذاری شرکت ها در شرایط عدم اطمینان جریان نقدی تاثیر میگذارد.
واژه های کلیدی : سود تقسیمی، نوسانات جریانهای نقدی، کمبود جریانات نقدی،سرمایه گذاری.
1-
فصل اول؛
کلیات پژوهش
1-1 مقدمه1
پیدایش انقلاب صنعتی و تداوم آن در اروپا در قرن نوزدهم، شکلگیری کارخانه‌های بزرگ و انجام طرح‌های عظیمی چون احداث شبکه‌های سراسری راه‌آهن، این حقیقت را فاش ساخت که به سرمایه‌های مالی کلانی نیاز است. فراهم نمودن چنین سرمایه‌هایی از امکانات مالی یک یا چند سرمایه‌گذار و حتی دولت‌های آن زمان فراتر بود. از سوی دیگر، یک یا چند سرمایه‌گذار نیز آمادگی پذیرش خطر تجاری چنین فعالیت‌های بزرگی را نداشتند. از این رو با بهره‌گیری از دو دستاورد بزرگ و مفید انقلاب صنعتی- یعنی سازماندهی و همکاری، اولین شرکت‌های سهامی شکل گرفت که مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ سرمایه‌گذاری آن‌ها بود. این ساختار نوین (شرکت‌های سهامی) راه حل مناسبی برای تأمین سرمایه‌های کلان و توزیع مخاطرات تجاری بود (شریعت پناهی و نهندی، 1384: 77).اهمیت سرمایه گذاری برای رشد و توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی به اندازه ای است که از آن به عنوان یکی از اهرم‌های قوی برای رسیدن به توسعه یاد می‌شود. اما باید به یاد داشت که به همان میزان که توجه به این امر می‌تواند با افتادن در یک دور
مثبت باعث رشد و شکوفایی اقتصاد شود، عدم توجه به آن نیز می‌تواند موجب افت اقتصادی و فروغلتیدن به یک مسـیر نزولی و دور منفی شود. به عبارت دیگر یکی از عوامل موثر بر رشـد و توسعه‌ی پایدار سرمایه گذاری موثر می‌باشد.
از طرفی دیگر از عناصر مهم بازار سرمایه، سرمایه گذاران هستند. هدف غائی هر سرمایه گذار از به جریان انداختن سرمایه‌ی خود، کسب حداکثر سود و بازدهی از آن می‌باشد. برای اینکه سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در دارایی‌های مالی ترغیب شوند، باید بازدهی این دارایی‌ها، از سایر گزینه ها بیشتر باشد (مهرانی و بهرام فر، 1383).از طرفی دیگر وجه نقد یکی از مهمترین دارایی های واحد تجاری است. سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر ذی نفعان برای ارزیابی واحد تجاری به توانایی آن در ایجاد و افزایش وجه نقد اهمیت زیادی میدهند (عبدی،1377).اطلاعات تاریخی صورت جریان وجه نقد معیاری است که می تواند در سنجش عملکرد گذشته شرکت و نیز قضاوت نسبت به منابع، زمان و میزان اطمینان از تحقق جریان های نقدی آتی به استفاده کنندگان کمک کند. سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری به اطلاعاتی در خصوص جریانهای نقدی نیاز دارند. اطلاعات مربوط به جریانهای نقدی می تواند به افراد تصمیم گیرنده در خصوص ارزیابی نقدینگی و توان بازپرداخت بدهی های یک واحد تجاری و میزان توانایی شرکت در پرداخت سود تقسیمی یاری رساند. در ضمن این اطلاعات می تواند، در سنجش فرصت ها و مخاطرات واحد تجاری و وظیفه مباشرت مدیریت، مفید واقع شود ( عرب مازیار یزدی، 1386).در برخی مواقع شرکتها با عدم اطمینان در خصوص جریانهای نقدی مواجه می شوند. شرایط عدم اطمینان جریان وجه نقد به ما کمک می کند که بهتر بفهمیم وقتی که شرکتها با مشکلاتداخلی و خارجی سرمایه مواجه اند چگونه سود سهام تقسیم می کنند و جهت سرمایه گذاری تصمیم گیری می کنند. (کاتو2، 2002، ص 455).از طرفی دیگر سود تقسیمی از موضوعهایی است که از دیرباز مورد توجه پژوهشگران مالی قرار داشته است و هنوز نیز به عنوان یکی از مسائل بحث انگیز در حوزه مدیریت مالی باقی مانده است. تقسیم سود شرکت ها همچنان برای محققان مالی، پیچیده و معماگونه است و از دو جنبه بسیار مهم قابل بحث است. از یک طرف، عاملی اثرگذار بر سرمایه گذاری های پیش روی شرکت هاست. تقسیم سود موجب کاهش منابع داخلی و افزایش نیاز به منابع مالی خارجی می شود. از طرف دیگر، بسیاری از سهامداران شرکت، خواهان تقسیم سود نقدی هستند. از این رو، مدیران با هدف حداکثر کردن ثروت سهامداران همواره باید بین علایق مختلف آنان و فرصت های سودآور سرمایه گذاری تعادل برقرار کنند. بنابراین، تصمیمات تقسیم سود که از سوی مدیران شرکت ها اتخاذ می شود، بسیار حساس و دارای اهمیت است (هاشمی و رسائیان، 1388).شناسایی عوامل مؤثر بر سود تقسیمی، موضوع پژوهش بسیاری از پژوهشگران بوده است. نتایج آنها بیانگر اهمیت سود تقسیمی در سرنوشت شرکت است. از طرفی، هنوز زوایای ناشناخته بی شماری در این زمینه وجود دارد که پژوهش در این زمینه را ضروری می سازد.

1-2 تعریف موضوع و بیان مسئله
اهمیت سرمایه گذاری برای رشد و توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی به اندازه ای است که از آن به عنوان یکی از اهرم‌های قوی برای رسیدن به توسعه یاد می‌شود. اما باید به یاد داشت که به همان میزان که توجه به این امر می‌تواند با افتادن در یک دور مثبت باعث رشد و شکوفایی اقتصاد شود، عدم توجه به آن نیز می‌تواند موجب افت اقتصادی و فروغلتیدن به یک مسیر نزولی و دور منفی شود. به عبارت دیگر یکی از عوامل موثر بر رشد و توسعه‌ی پایدار سرمایه گذاری موثر می‌باشد.سرمایه گذاری از طریق ایجاد ظرفیت (دارایی‌های فیزیکی) و یا به صورت سرمایه گذاری در دارایی‌های مالی (نظیر سرمایه گذاری در سهام، اوراق قرضه، اوراق خزانه و…) انجام می‌شود. سرمایه گذاران علاقمندند که نتایج سرمایه گذاری‌های خود را بدانند و بازدهی آن را با سایر سرمایه گذاری‌ها، مورد مقایسه قرار دهند. سرمایه گذاری به عنوان یک تصمیم مالی، همواره دارای دو مؤلفه‌ی ریسک و بازدهی بوده که مبادله‌ی این دو ترکیب‌های گوناگون سرمایه گذاری را عرضه می‌نماید. از یک طرف، سـرمایه گذاران به دنبال بیشینه کردن عایدی خود از سرمایه گذاری هستند و از طرف دیگر، با شرایط عدم اطمینان حاکم بر بازارهای مالی مواجه می باشند که عامل اخیر، دستیابی به عواید سرمایه گذاری را با عدم اطمینان مواجه می‌سازد. به عبارت دیگر تمامی تصمیمات سرمایه گذار بر اساس روابط ریسک و بازده صورت می‌گیرد (مهدی ابزری و سعید صمدی، 1385).
مدیران با جذب سرمایه، منابع لازم جهت تأمین مالی پروژه‌هایی با ارزش فعلی خالص مثبت را برای شرکت فراهم می‌سازند؛ اما عوامل زیادی در تصمیمات سرمایه گذاری یک شرکت تأثیرگذار است. این عوامل با تأثیر بر انتخاب پروژه های سرمایه گذاری شرکت‌ها، می‌توانند بر هزینه سرمایه، سودآوری، منفعت مورد انتظار سهامداران، ارزش سهام شرکت در آینده اثر بگذارند (میر و مجلوف3، 1984؛ ص193). تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و آشنایی با نظریه های سرمایه گذاری می‌تواند تا آن جایی که ممکن است باعث بهبود مدیریت و افزایش ثروت سرمایه گذاران شده و تصمیم گیری آگاهانه را محقق سازد. تصمیم پیرامون سرمایه گذاری با سه مسئله مهم انتظارات، وقفه ها و ریسک روبرو است که پرداختن همزمان به آن‌ها برای اقتصاددانان به سادگی مقدور نیست؛ زیرا با توجه به این مسائل، عوامل بسیاری بر سطح سرمایه گذاری یک شرکت تأثیرگذار است (دنیس4، 1984).
مدیران شرکت‌ها، با شناخت عوامل موثر بر سـرمایه گذاری و با به‌کارگیری آن‌ها در رسیدن به سرمایه گذاری بهینه، می‌توانند نهایت بازدهی را ایجاد کنند (وردی5، 2006).
در ارزیابی میزان سرمایه گذاری شرکت‌ها اولاً معیارهای سود و بازده در کنار معیارهایی مانند جریان نقدی، سود پرداختی، سود اعلام شده و تغییرات بدهی باید مورد استفاده قرار گیرند، زیرا اگر مدیران، سرمایه گذاران یا سهامداران بدون توجه به این معیارها اقدام به سرمایه گذاری کنند، نتایج مطلوبی از سرمایه گذاری‌ها عایدشان نخواهد آمد و برای کاهش ریسک در سرمایه گذاری‌هایشان و رسیدن به سطح بهینه‌ی سرمایه گذاری باید در مدل‌های تصمیم گیری‌های خود این معیارها را نیز لحاظ نمایند و ثانیاً مدیران با هدف حداکثر نمودن ثروت سهامداران با شناخت عوامل موثر بر سرمایه گذاری، بین انتظارات مختلف سهامداران و فرصتهای سرمایه گذاری مطلوب شرکت تعامل برقرار نمایند تا هم فرصت‌های سودآوری سرمایه گذاری را از دست ندهند و هم رضایت سهامداران خود را جلب کنند (عباسی و ابراهیم زاده ؛ 1390). همچنین سرمایه گذاران در زمینه سرمایه گذاری به عواملی از قبیل سود تقسیمی، جریانهای نقدی شرکت و … باید توجه داشته باشند. موضوع سود تقسیمی و سیاست تقسیم سود همواره به عنوان یکی از بحث انگیزترین مباحث علم مالی مطرح بوده، به طوری که علاقه اقتصاددانان قرن حاضر و بیش از پنج دهه اخیر را به خود معطوف کرده و موضوع الگوهای نظری جامع و بررسی های تجربی بوده است. شماری از الگوهای نظری متناقض که همگی فاقد پشتوانه قوی تجربی هستند به عنوان تلاش های جاری برای توضیح رفتار تقسیم سود شرکتها تعریف می شوند (فرانک فورتر و همکاران،2002). تقسیم سود از چند جنبه حائز اهمیت است. از یک نظر، تقسیم سود عاملی موثر بر استفاده از فرصتهای سرمایه گذاریهای پیش روی شرکتهاست. هر قـدر میزان سود تقسیمی بیشتر باشد، منافع داخلی شرکت به منظور اجرای پروژه های سرمایه گذاری کمتر خواهد شد و نیاز به منابع مالی خارج از شرکت بیشتر می گردد و این عامل میتواند بر قیمت سهام شرکتها در آینده تاثیر بسزایی داشته باشد. از طرف دیگر، بسیاری از سهامداران شرکت خواهان تقسیم سود نقدی هستند، از این رو مدیران همواره باید بین علایق مختلف سهامداران تعادل برقرار نمایند، تا هم فرصت های سودآور سرمایه گذاری را از دست نداده باشند و هم سود نقدی مورد نیاز بعضی از سهامداران را بپردازند. اجرای سیاست های مناسب تقسیم سود در بازار کامل سرمایه موجب حداکثر کردن ثروت سهامداران را فراهم می کند لذا سرمایه گذاران انگیزه های مختلفی جهت خرید سهام دارند. برخی از آنها با این انگیزه سهام عادی شرکت را خریداری می کنند که بطور مستمر سالیانه مبلغی به عنوان سود سهام عادی دریافت کنند، در حالیکه برخی دیگر به امید برخورداری از افزایش قیمت سهام، به خرید سهام عادی اقدام می کنند. برخی دیگر نیز با هدف دریافت سود سهام و افزایش قیمت سهام، سهام عادی را می خرند، به همین دلیل مدیران باید جهت برآورده ساختن انتظارات سهامداران شرکت سیاست های متفاوتی را اتخاذ نمایند. از جمله این سیاست ها، سیاست تقسیم سود و سیاست های مربوط به ساختار سرمایه و تامین مالی می باشد که مدیریت می تواند با اتخاذ سیاست های مناسب، هدف اصلی شرکت که همان حداکثر کردن سود شرکت و در نهایت حداکثر کردن ثروت سهامداران است را تحقق بخشد (بولو، 1387).
اطلاعات تاریخی مربوط به جریانهای نقدی می تواند در قضاوت نسبت به مبلغ، زمان و میزان اطمینان از تحقق جریان های نقد آتی به استفاده کنندگان صورتهای مالی کمک کند. اطلاعات مزبور بیانگر چگونگی ارتباط بین سودآوری واحد تجاری و توان آن جهت ایجاد وجه نقد و در نتیجه مشخص کننده کیفیت سود تحصیل شده توسط واحد تجاری می باشد. علاوه بر این، تحلیل گران و دیگر استفاده کنندگان اطلاعات مالی اغلب به طور رسمی یا غیر رسمی مدل هایی برای ارزیابی و مقایسه ارزش فعلی جریان های نقد آتی به کار می برند. اطلاعات تاریخی مربوط به جریان وجه نقد می تواند جهت کنترل میزان دقت ارزیابی های گذشته مفید واقع شود و رابطه بین فعالیت های واحد تجاری و دریافت ها و پرداخت های آن را نشان دهد. هم چنین ارزیابی فرصت ها و مخاطرات فعالیت تجاری و وظیفه مباشرت نیز با استفاده از جریان های نقد عملیاتی امکان پذیر می باشد (سازمان حسابرسی، 1381 ).همچنین اطلاعات مربوط به جریان های نقدی میتواند در ارزیابی کیفیت سودآوری واحد انتفاعی سودمند واقع شود و کیفیت سودآوری به نزدیکی سود به جریان وجوه نقد و همبستگی با آن اشاره دارد. هر قدر همبستگی بین سود و جریان های وجوه نقد مرتبط با آن بیشتر باشد کیفیت سودآوری بالاتر خواهد بود. جریان های نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی یکی از شاخص های اصلی ارزیابی توان واحد تجاری جهت بازپرداخت وام ها و حفظ توان عملیاتی واحد تجاری و پرداخت سود سهام بدون استفاده از منابع برون سازمانی می باشد (تاری وردی، 1389). اطلاعات مربوط به جریانهای نقدی می تواند به افراد تصمیم گیرنده در خصوص ارزیابی نقدینگی و توان بازپرداخت بدهی های یک واحد تجاری یاری رساند. در ضمن این اطلاعات می تواند، در سنجش فرصت ها و مخاطرات واحد تجاری و وظیفه مباشرت مدیریت، مفید واقع شود (عرب مازیار یزدی، (1386. همچنین جریانهای نقدی ممکن است با شرایط عدم اطمینان ناشی از کمبود و نوسانات جریانهای نقدی مواجه شوند. در مواردی که واحد تجاری با کمبود جریان نقدی عملیاتی مواجه است، مدیران سعی دارند تا این کمبود را به واسطه کنترل اقلام تعهدی و یا از طریق افزایش خریدها ی نسیه و یا افزایش استهلاک، جبران وآن را مثبت نشان دهند و سپس از این طریق مدیریت نمایند. از اولین مطالعات انجام شده در این خصوص، میتوان به مطالعات آلی در سال 1994 اشاره نمود، که وی در تحقیقات خود متوجه گردید، تغییرات کوچک در جریانهای نقدی در مقایسه با درآمد برای استفاده کنندگان صورتهای مالی از اهمیت بیشتری برخوردار است.
در این تحقیق با مشاهده عدم اطمینان جریان وجوه نقد با توجه به دو معیار کمبود جریانات نقد و نوسانات جریانات نقد، ما به طور تجربی به بررسی تاثیر سود تقسیمی سهام بر سرمایه گذاری شرکتها میپردازیم و میخواهیم بدانیم شرکتها هنگام مواجه با این مشکل چگونه این مشکل را (عدم اطمینان جریان وجوه نقد) حل میکنند، که در آن شرکت ها انگیزه های قوی به صرف سرمایه هم در سود تقسیمی سهام و هم در سرمایه گذاری دارند. انگیزه ی تحقیق ما برگرفته از بحث های طولانی مدتی است که بیش از این نیز در مورد ارتباط بین سود سهام و سرمایه گذاری ارائه شده بود.
1-3 ضرورت‌های خاص انجام پژوهش
با توجه به مباحث مربوط به سرمایه گذاری و سود تقسیمی و اطلاعات مربوط به صورت جریانات نقدی و نیاز سهامداران و سرمایه گذاران و سایر ذی‌نفعان به اطلاعات مالی گزارش شده در خصوص سرمایه گذاری و سود تقسیمی و جریان نقدی شرکتها، می‌خواهیم چگونگی تاثیر سود تقسیمی بر سرمایه گذاری در شرایط عدم اطمینان جریانهای نقدی با در نظر گرفتن معیارهای کمبود جریانهای نقدی و نوسانات جریانهای نقدی مطرح کرده و مورد بررسی قرار دهیم.
1-4 پرسش‌های تحقیق
سؤال‌های این تحقیق بدین صورت بیان میشوند:
– تأثیر سود تقسیمی بر سرمایه گذاری چگونه است؟
– تأثیر سود تقسیمی بر سرمایه گذاری در شرایط عدم اطمینان جریانهای نقدی بر اساس معیار کمبود جریانات نقد6 چگونه است؟
– تأثیر سود تقسیمی بر سرمایه گذاری در شرایط عدم اطمینان جریانهای نقدی بر اساس معیار نوسانات جریانات نقد7 چگونه است؟
1-5 اهداف تحقیق
1-5-1 اهداف علمی
اساساً هر تحقیقی برای دستیابی به اهداف و منظور خاصی صورت می‌گیرد. مهمترین هدف هر تحقیق خود موضوع تحقیق است. بنابراین در این تحقیق برای پاسخگویی به سؤال‌هایی که در بخش بیان مسئله به آن اشاره شد چهار هدف اصلی در نظر گرفته شده است، که به شرح ذیل اند:
اهداف علمی پژوهش :
الف) تعیین چگونگی تأثیر سود تقسیمی بر سرمایه گذاری را بررسی خواهیم کرد.
ب) تعیین چگونگی تأثیر سود تقسیمی بر سرمایه گذاری در شرایط عدم اطمینان جریانهای نقدی بر اساس معیار کمبود جریانات نقد8 را بررسی خواهیم کرد.
ج) تعیین چگونگی تأثیر سود تقسیمی بر سرمایه گذاری در شرایط عدم اطمینان جریانهای نقدی بر اساس معیار نوسانات جریانات نقد9را بررسی خواهیم کرد.
1-5-2 اهداف کاربردی
اساساً هر تحقیقی برای دستیابی به اهداف و منظور خاصی صورت می‌گیرد. مهمترین هدف هر تحقیق خود موضوع تحقیق است،که نتایج حاصل از این پژوهش می تواند توسط سرمایهگذاران، سهام داران، مدیران و اعطا کنندگان تسهیلات مالی و سایر استفاده کنندگان از صورت های مالی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین نتایج این تحقیق میتواند مورد استفادهی گزارشگران مالی و دستاندرکاران برای آگاهی بیشتر از اهمیت سود تقسیمی سهام و سرمایه گذاری در شرایط عدم اطمینان جریانهای نقدی باشند تا نسبت به بازنگری در نحوه اطلاع رسانی و همچنین اصلاح شیوههای تصمیمگیری از طریق آموزشهای مقتضی اقدام کنند.
کلیه ذینفعان، بخصوص سرمایهگذاران بالفعل و بالقوه و مدیران شرکتها میتوانند در اخذ تصمیمات مناسب سرمایهگذاریاز این نتایج بهره گیرند. همچنین کاربرانی که از نتایج این تحقیق میتوانند بهرهمند شوند، به شرح زیر تشریح میگردد:
سرمایهگذاران10 : سرمایه گذاران میتوانند با بررسی ارتباط و تاثیر سود تقسیمی بر سرمایه گذاری و با شناخت کافی میزان عدم اطمینان از بابت جریانهای نقدی، با دید بازتری سرمایهگذاری خود را انجام داده و به سبد سرمایهگذاری بهینه دست پیدا کنند.
سهامداران: سهامداران میتوانند با درک رابطهی سود تقسیمی و سرمایه گذاری و همچنین آشنا بودن عدم اطمینان از بابت جریانهای نقدی و شناسایی کمبود و نوسانات جریانات نقدی، اطلاعات بیشتر و بهتری در دست داشته و در مورد آینده شرکت، ارزیابی عملکرد مدیران و … تصمیمات درست و به موقع بگیرند.
مدیران11: مدیران میتوانند با توجه به تعیین میزان سود تقسیمی در شرکت و تنظیم و کنترل میزان جریان وجه نقد و جلوگیری از کمبود و نوسانات جریان نقد، اطلاعات بهتری در مورد فعالیتهای انجام شده توسط خودشان را، بهتر ارزیابی کنند.
اعطاکنندگان تسهیلات مالی12: با توجه به تعیین مدیریت شرکتها جهت پرداخت میزان سود تقسیمی و فعالیتهای با بازدهی بالا در جریان سرمایه گذاری و شفاف بودن میزان جریانات نقدی ورودی و خروجی وجه نقد و توانایی شرکت در بازپرداخت بدهی هایش نسبت به کفایت میزان سرمایهی آن شرکت، اهداف آیندهی شرکت را مشخص نمایند و از این طریق اعطاکنندگان تسهیلات مالی به گونهای مناسب اقدام به اعطای تسهیلات خواهند کرد.
دانشگاهها و مراکز پژوهشی: زمینههای جدیدی برای پژوهشهای آتی حسابداری و مالی ایجاد شود و مورد استفادهی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی قرار گیرد.

1-6 فرضیههای تحقیق
فرضیه های اصلی :
فرضیه‌ی اصلی اول: سود تقسیمی بر سرمایه گذاری شرکت ها تاثیر معناداری دارد.
فرضیه‌ی اصلی دوم: سود تقسیمی بر سرمایه گذاری شرکت ها در شرایط عدم اطمینان بر اساس معیار کمبود جریانات نقد13 تاثیر معناداری دارد.
فرضیه‌ی اصلی سوم: سود تقسیمی بر سرمایه گذاری شرکت ها در شرایط عدم اطمینان بر اساس معیار نوسانات جریانات نقد14 تاثیر معناداری دارد.
1-7 نوآوری تحقیق
در این پژوهش از آنجایی که تاثیر سود تقسیمی بر سرمایه گذاری مورد بررسی قرار گرفته است، در نوع خود در ایران پژوهش جدید وبی مانندی است. افزون بر آن جریانهای خروجی و ورودی در وجه نقد و میزان عدم اطمینان در ارتباط با جریانهای نقدی در شرایط کمبود جریانهای نقدی و نوسانات جریان نقد شرکت که می تواند به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر میزان سرمایه گذاری و تغییرات در سرمایه گذاری شرکت‌ها باشد و در مدل پژوهش گنجانده شده است بر نوآوری و اهمیت این پژوهش افزوده است. شایان ذکر است این پژوهش با استفاده از متغیرهای جدیدی به بررسی و تخمین پـارامترهـای تـأثیرگذار بر سرمایه گذاری می افزاید و از این طریق میتواند کمک شایانی به سهامداران و سرمایه گذاران بکند.
1-8 روش شناسی تحقیق
با توجه به اینکه هدف از انجام این تحقیق کمک به سهامداران و سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل و سایر ذی‌نفعان در زمینه اتخاذ تصمیمات بهینه در انجام سرمایه گذاری در سهام شرکت‌ها و ارزیابی دقیق موارد افشاء شده برای سرمایه گذاران در خصوص جریانهای نقدی و سود تقسیمی شرکتها در یادداشتها و گزارشات هیأت مدیره و مورد استفاده در امر سرمایه گذاری شرکت‌ها می‌باشد، لذا نوع پژوهش کاربردی است.
در این پژوهش ما به دنبال بررسی تاثیر سود تقسیمی بر سرمایه گذاری در شرایط عدم اطمینان جریانهای نقدی با در نظر گرفتن معیارهای کمبود جریانهای نقدی و نوسانات جریانهای نقدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستیم. چون به دنبال شناسایی رابطه بین متغیرهای فوق‌الذکر هستیم نوع روش پژوهش توصیفی همبستگی می‌باشد. این نوع روش پژوهش برای انجام پژوهشهایی بکار می‌رود که‌ در صدد بررسی علت یا علل روابط معینی است که‌ در گذشته‌ روی داده‌ و به‌ اتمام رسیده‌ است. این نوع روش پژوهش، از آن جهت که‌ در صدد دستیابی به‌ رابطه‌ علّی و یا علّت و معلولی بین عوامل پژوهش می‌باشد، از اعتبار نسبتاً زیادی برخوردار است لذا از نوع علّی پس از وقوع می‌باشد. همچنین یک پژوهش تجربی در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری است که مبتنی بر اطلاعات واقعی صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و با روش استقرائی نتایج به دست آمده به کل جامعه آماری تعمیم می‌یابد. در این نوع پژوهش‌ها، امکان دستکاری متغیرها توسط پژوهشگر و یا ایجاد شرایط “مصنوعی” و یا آزمایشگاهی توسط وی، بنا به‌ علل متعددی امکانپذیر نمی‌باشد (سید عباس زاده، 1380: 171).
کلیهی‌ اطلاعات مورد نیاز جهت انجام این پژوهش از بانکهای اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهران، نرم افزار ره آورد نوین و نشریات و مقالات بورس جمعآوری شده است.
1-8-1 روش گردآوری داده های تحقیق
برای گردآوری اطلاعات در خصوص تبیین کتاب شناسی موضوع پژوهش، از روش کتابخانه ای و مطالعات اسنادی استفاده خواهد شد و به منظور دستیابی به اطلاعات مورد نیاز جهت پردازش فرضیه های پژوهش، از اطلاعات موجود در نرم افزار ره آورد نوین و بررسی گزارش ها و صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با مراجعه به وبگاه رسمی بورس اوراق بهادار تهران استفاده خواهد شد.
در ادامه بر مبنای اطلاعات گردآوری شده از طریق داده‌ها، صحت و سقم فرضیات تحقیق آزمون و نتایج حاصله به کل جامعه آماری مورد نظر تعمیم داده خواهد شد.
1-8-2 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
در این پژوهش، به دو روش توصیفی و استنباطی به تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده، پرداخته می‌شود. در سطح توصیفی، با استفاده از مشخصه‌های آماری نظیر فراوانی، میانگین، انحراف معیار و MAX و MIN به توصیف ویژگی‌های عمومی جامعه پرداخته و در سطح استنباطی هم به منظور پاسخ به فرضیات تحقیق و هم به منظور یافتن روابط خاص میان متغیرهای جامعه از آزمون‌های تحلیل رگرسیون، آزمون معناداری t و آزمون‌های فروض کلاسیک رگرسیون، آزمون همبستگی اسپیرمن و آزمون معناداری F استفاده خواهد شد. برای تجزیه و تحلیل و انجام آزمون‌های فوق از نرم‌افزار SPSS استفاده خواهد شد.
در این پژوهش برای انتخاب بین روش‌های داده های تابلویی و داده های تلفیقی، از آماره F لیمر استفاده می‌شود. همچنین از آزمون هاسمن برای تشخیص ثابت یا تصادفی بودن تفاوت‌های واحدهای مقطعی استفاده خواهد شد. شایان ذکر است برای برآورد مدلهای رگرسیون، آزمون فروض کلاسیک از جمله بررسی نرمال بودن خطاها، خود همبستگی، ناهمسانی واریانس و هم خطی از اهمیت ویژهای برخوردار است، لذا قبل از آنکه مدلها برآورد گردد این فروض مورد آزمون قرار خواهد گرفت.
1-9 جامعه و نمونه آماری تحقیق
1-9-1 قلمرو موضوعی:
در این پژوهش برای بررسی سرمایه گذاری از میزان سرمایه گذاری شرکت تقسیم بر جمع دارایی های شرکت در ابتدای دوره استفاده کرده و نحوهیاندازهگیری سود تقسیمی در این تحقیق بدین شکل است که سود تقسیمی هر سهم شرکت از طریق میزان سود تقسیمی هر سهم شرکت تقسیم بر جمع دارایی های شرکت ابتدای دوره به ازای هر سهم به دست می آید. همچنین در این تحقیق جهت محاسبهی عدم اطمینان جریانات نقدی از دو معیار عدم اطمینان براساس معیار کمبود جریانات نقد15 وعدم اطمینان براساس معیار نوسانات جریانات نقد16استفاده خواهد شد.
1-9-2 قلمرو مکانی
قلمرو مکانی این پژوهش شامل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. دلیل این انتخاب توان دسترسی به اطلاعات مالی این شرکت‌ها و همگن‌تر بودن آن‌ها به خاطر وجود مقررات و استانداردهای سازمان بورس اوراق بهادار تهران است.
1-9-3 قلمرو زمانی
دوره زمانی این پژوهش به سال‌های 1392-1386 محدود می‌شود.
1-9-4 جامعه و نمونه‌ی آماری تحقیق
جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل تمامی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به علت گستردگی حجم جامعه‌ی آماری و دشواری‌های خاص حاصل از آن و همچنین وجود برخی ناهماهنگی‌ها میان اعضای جامعه در ارتباط با داده های مورد نیاز پژوهش، شرایط زیر برای انتخاب نمونه‌ی آماری قرار داده شده و نمونه‌ی آماری پژوهش به روش حذف سامانمند انتخاب شده است:
1. سال مالی شرکت‌ها منتهی به پایان اسفند ماه هر سال باشد.
2. طی دوره پژوهش در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد.
3. کلیه‌ی اطلاعات مورد نیاز از شرکت‌ها برای پژوهش در دسترس باشد.
4. جزء شرکت‌های مالی (سرمایه گذاری، هلدینگ، واسطه گری) نباشند.
لذا شرکت‌هایی که حائز شرایط فوق نباشند و یا داده های آن در دسترس نباشد، از نمونه آماری حذف خواهند شد.
1-10 تعریف عملیاتی متغیرها
در این تحقیق رابطه بین سه متغیر( مستقل، وابسته، کنترلی )مـورد بررسی قـرار میگیرد، کـه به شـرح زیـر میباشند:
متغیرهای مستقل: متغیر مستقل پژوهش حاضر عبارت از سود تقسیمی و عدم اطمینان جریانهای نقدی شرکت.
الف) سود تقسیمی
1. تعریف مفهومی سود تقسیمی:
سود تقسیمی هر سهم یکی از آماره های مالی بسیار مهم است که مورد توجه سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی می باشد،که نشان دهنده سودی است که شرکت در یک دوره مشخص به ازای یک سهم عادی بدست آورده است (نوو، 1385). به عبارت دیگرسود تقسیمی هر سهم عبارت از مبلغی است که شرکت میتواند پس از پایان دوره مالی به صاحبان سهام خود پرداخت کند.
2. تعریف عملیاتی سود تقسیمی:
نحوهیاندازهگیری سود تقسیمی در این تحقیق بدین شکل است که سود تقسیمی هر سهم شرکت از طریق میزان سود تقسیمی هر سهم شرکت تقسیم بر جمع دارایی های شرکت ابتدای دوره به ازای هر سهم به دست می آید وجهت محاسبه ی آن از فرمول زیر استفاده می شود:

که پارامترهای آن به شرح زیر می باشند:
*=DIVمیزان سود تقسیمی هر سهم شرکت تقسیم بر جمع داراییهای ابتدای دوره به ازای هر سهم.
=DIV میزان سود تقسیمی هر سهم شرکت در دوره مورد نظر
=TAi,t=1کل دارایی های ابتدای دوره به ازای هر سهم.
ب) عدم اطمینان جریانهای نقدی
1. تعریف مفهومی عدم اطمینان جریانهای نقدی شرکت
عدم اطمینان جریان وجوه نقد یعنی تکیه دادن شرکت به جریان نقدی داخلی ایجاد شده کهاین حالت شرکت را بهدلیل هزینهی سرمایهی بالا از دسترسی آسان به تأمینمالی خارجی با مشکل جدی مواجه میکند و چنین عدم قطعیتی برای بدست آوردن سرمایه، ریسکبالاتری را نشان میدهد (شایا و سو، 2009). شرایط عدم اطمینان جریان وجه نقد به ما کمک می کند که بهتر بفهمیم وقتی که شرکتها با مشکلات داخلی و خارجی سرمایه مواجه اند چگونه سود سهام تقسیم می کنند و جهت سرمایه گذاری تصمیم گیری می کنند.
2. تعریف عملیاتی عدم اطمینان جریانهای نقدی شرکت
در این تحقیق جهت محاسبهی عدم اطمینان جریانات نقدی از دو معیار عدم اطمینان براساس معیار کمبود جریانات نقد17و عدم اطمینان براساس معیار نوسانات جریانات نقد18 استفاده می کنیم،که نحوهی محاسبهی آن به شرح زیر است:
الف)کمبود جریانات نقد = سرمایه گذاری مورد انتظار+ سود تقسیمی مورد انتظار- جریانات نقد در دسترس.
Cash f low shortfall =Expected investment +Expected dividend-Available Cash Flow
ب)نوسانات جریانات = انحراف معیار جریانات نقدی عملیاتی طی پنج سال قبل.
Cash flow volatility=var(CFOA)i ,t=1,2…5

CFOA( cash flows from operating activities)=جریان نقدی عملیاتی شرکت
متغیر وابسته: متغیر وابسته ی پژوهش حاضر عبارت است از سرمایه گذاری شرکت.
1.تعریف مفهومی سرمایه گذاری:
از دیدگاه کلی، سرمایه گذاری به معنای مصرف پول‌های در دسترس برای دستیابی به پول‌های بیشتر در آینده است. به عبارت دیگر سرمایه گذاری یعنی به تعویق انداختن مصرف فعلی برای دستیابی به امکان مصرف بیشتر در آینده (ویلیام شارپ و دیگران19، 1995).
در ارتباط با سرمایه گذاری تعاریف متفاوتی وجود دارد که در این تحقیق از دو تعریف زیر استفاده شده است:
الف) سرمایه گذاری نوعی دارایی است که واحد سرمایه گذار برای افزایش منافع اقتصادی از طریق توزیع منافع به (به شکل سود سهام، سود تضمین شده و اجاره)، افزایش ارزش یا سایر مزایا (مانند مزایای ناشی از مناسبات تجاری) نگهداری می‌کند یعنی هدف از سرمایه گذاریها عمدتاً کسب سود ناشی از نگهداری آنهاست و در کنار آن نیز ممکن است سود ناشی از فروش آنها، درآمدی برای واحد تجاری ایجاد کند. (استاندارد حسابداری شماره 15، حسابداری سرمایه گذاری‌ها)
ب) سرمایه گذاری عبارت است از تغییر در خالص ارزش دارایی‌ها (بهرام فر و مهرانی، 1383، ص 31).
2.تعریف عملیاتی سرمایه گذاری:

  • 1

دیدگاهتان را بنویسید