شکل (1) مدل مفهومی پژوهش
1-6) فرضیات تحقیق :
فرضیه اصلی:
– رفتار شهروندی و تعهد سازمانی بر رابطه بین سطح بکارگیری بازاریابی داخلی و بازارگرایی بانک توسعه تعاون استان اصفهان اثر گذارند.
فرضیات فرعی:
– بین سطح بکارگیری بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
– بین سطح بکارگیری بازاریابی داخلی و تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
– بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
– بین سطح بکارگیری بازاریابی داخلی تاثیر مثبت و معناداری بر بازارگرایی بانک دارد.
– بین رفتار شهروندی سازمانی و بازارگرایی بانک رابطه معناداری وجود دارد.
– بین تعهد سازمانی و بازارگرایی بانک رابطه معناداری وجود دارد.
– تعهد سازمانی متغیرهای میانجی بر رابطه بین بازاریابی داخلی و بازارگرایی تاثیر میگذارد.
– رفتار شهروندی سازمانی بعنوان متغیر میانجی بر رابطه بین تعهد سازمانی و بازارگرایی اثر میگذارند.

1-7)تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق:
1-7-1) بازاریابی داخلی
تعریف نظری : بازاریابی درونی یک استراتژی و یک برنامه بازاریابی در ارتباط با کارکنان و توسعه پتانسیل آن ها و همچنین پاداش های انگیزشی به آن هایی که خدمات ، عالی را به مشتریان پیشنهاد می دهند، است (Gounaris, 2006). بازاریابی درونی، فرآیند شروع، حفظ و توسعه روابط میان کارکنان، مدیران و سازمان برای هدف ایجاد ارزش والاتر برای مشتریان است (Subramaniam, 2007). بازاریابی درونی، مرکزی برای فراهم آوردن خدمات باکیفیت و پیش زمینه ای برای یک بازاریابی خارجی اثربخش است (Hui Yang, 2010).
تعریف عملیاتی : منظور از بازاریابی داخلی در این تحقیق، میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 1 تا 14 پرسشنامه میباشد.
1-7-1-1) توسعه کارکنان
تعریف نظری: توسعه به آموزش رسمی ،تجربیات شغلی ،روابط ،و ارزیابی ها ی شخصیت و توانایی های که کارکنان را در جهت آماده شدن برای آینده کمک می کند اشاره دارد از آنجا که توسعه ماهیتاٌ آینده گرا است شامل یادگیری هایی است که لزوماً درارتباط با شغل فعلی کارکنان نیست به طور سنتی آموزش به بهسازی عملکرد کارکنان در شغل فعلی تاکید داشته است. در حالی که توسعه، آنها را برای انتقال به مشاغلی که ممکن است در حال حاضر وجود نداشته باشند افزایش می دهد همچنین، توسعه موجب آماده شدن کارکنان برای رویارویی با تغییرات احتمالی در شغل فعلی می شود. تغییراتی که ممکن است در اثر تغییر در تکنولوژی، طراحی های کار،مشتریان،یا بازار محصولات به وجود آیند (پور صادق و علیمیرزایی ،1384: 15).
تعریف عملیاتی: منظور از توسعه کارکنان در این تحقیق میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 1 تا 5 پرسشنامه می باشد.

1-7-1-2) سیستم پاداش دهی
تعریف نظری: پاداش در واقع وسیله ای است که با استفاده از آن سازمان از کارکنان خود به علت شایستگی آن سپاسگزاری می کند و با این قدر شناسی و ادای احترام آن را به ادامه ی کار خود تشویق می کند . ( سعادت، 1386: 253).
تعریف عملیاتی: منظور از سیستم پاداش دهی در این تحقیق میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 6 تا 9 می باشد.
1-7-1-3) ارائه چشم انداز
تعریف نظری : چشم انداز دور نمای آینده سازمان را به تصویر می کشد. چشم انداز ، اعلامیه جهت گیری سازمان می باشد و بیانگر هویت ،آرمان و چگونگی رسیدن به آن است. چشم انداز آرزوهای مدیریت برای کسب و کار را توصیف کرده، تصویری از مقصد آینده سازمان را ترسیم کرده و منطق چگونگی مناسب بودن این مطلب برای شرکت را شرح می‌دهد.
تعریف عملیاتی : منظور از چشم انداز در این تحقیق میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 10 تا 14 می باشد.

1-7-2) رفتار شهروندی سازمانی
تعریف مفهومی: منظور، آن دسته از فعالیتهای مرتبط با نقش افراد در سازمان است که فراتر از انتظارات وظیفه و شرح شغل، توسط فرد انجام می شود هر چند که سیستم پاداش رسمی سازمان این رفتارها را شناسایی نمی کند ولی برای عملکرد مطلوب سازمان مؤثر هستند(کاخکی وقلی پور،1386). رفتار شهروندی سازمانی شامل پنج بعد است:
تعریف عملیاتی: جهت سنجش رفتار سازمانی در این پزوهش از پرسشنامه اورگان و کانوسکی (1996) بهره گرفته شده است از این رو منظور از رفتار شهروندی سازمانی در این تحقیق میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 15 تا 29 میباشد.
1-7-2-1) وظیفه شناسی18
تعریف مفهومی: شامل رفتارهای داوطلبانه ای است که یک کارمند بیشتر از حداقل الزامات نقش خود در سازمان، از خود نشان می دهد. به عنوان مثال،هنگامی که کارمندی از منزل خود، بعد از اتمام ساعت کاری، به محل کار زنگ می زند وجویای شرایط سازمان می شود، این گونه رفتارها را از خود نشان داده است(دعایی وهمکاران، 1389).
تعریف عملیاتی: : منظور از وظیفه شناسی در این تحقیق میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 15 تا 17 میباشد.
1-7-2-2) 19
تعریف مفهومی: به معنای کمک به سایر اعضای سازمان در ارتباط با مشکلات و وظایف سازمانی است. مانند کمک به انجام وظایف همکارانی که حجم کاری بالایی دارند (دعایی وهمکاران، 1389).
تعریف عملیاتی: : منظور از نوع دوستی در این تحقیق میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 18 تا 20 میباشد.
1-7-2-3) فضیلت مدنی20
تعریف مفهومی: بعد سوم رفتار شهروندی که فضیلت مدنی نام دارد، شامل رفتارهایی از قبیل حضور در فعالیت های فوق برنامه و اضافی آن هم زمانی که این حضور لازم نباشد، حمایت از توسعه و تغییرات ارائه شده توسط مدیران سازمان و تمایل به مطالعه کتاب، مجلات وافزایش اطلاعات عمومی و اهمیت دادن به نصب پوستر و اطلاعیه در سازمان برای آگاهی دیگران می شود. بر این اساس یک شهروند سازمانی خوب نه تنها باید از مباحث روز سازمان آگاه باشد، بلکه باید درباره ی آنها اظهار نظر کند و در حل آنها نیز مشارکت فعالانه داشته باشد(رامین مهر و همکاران،1388).
تعریف عملیاتی: منظور از فضیلت مدنی در این تحقیق میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 21 تا 23 میباشد.
1-7-2-4) جوانمردی21
تعریف مفهومی: جوانمردی چهارمین بعد رفتار شهروندی است که بر شکیبایی در برابر موقعیت های مطلوب ومساعد، بدون اعتراض، نارضایتی وگلایه مندی اشاره می کند (رامین مهر و همکاران،1388).
تعریف عملیاتی: منظور از جوانمردی در این تحقیق میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 24 تا 27 میباشد.
1-7-2-5) احترام22 و تکریم
تعریف مفهومی: آخرین بعد رفتار شهروندی سازمان احترام وتکریم است.این بعد بیان کننده نحوه ی رفتارافراد باهمکاران، سرپرستان ومخاطبان سازمان است. افرادی که در سازمان با احترام وتکریم با دیگران رفتار می کنند دارای رفتار شهروندی مترقی هستند. ارگان بعد از برشمردن این ابعاد، یادآوری می کند که هر پنج بعد رفتار شهروندی ممکن است هم زمان ظهور پیدا نکنند، مثلاً افرادی که ما فکر می کنیم دارای بعد وظیفه شناسی هستند ممکن است همیشه نوع دوست و فداکار نباشند ویا اینکه برخی از این ابعاد، مانند نوع دوستی و وظیفه شناسی تاکتیکی برای تحت فشار قرار دادن مدیران سازمان باشد(Costro,2004,p.141).
تعریف عملیاتی: منظور از احترام و تکریم در این تحقیق میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 28 و 29 میباشد.
1-7-3) تعهد سازمانی
تعریف نظری: تعهد سازمانی، به حالتی اشاره دارد که در آن کارمند با سازمان خاص و اهدافش شناخته شده و علاقه دارد عضو آن سازمان تلقی شود(حسنقلی پور و همکاران، 1391). تعهد را یک نوع وابستگی عاطفی و تعصب آمیز به ارزشها و اهداف یک سازمان تعریف می کنند (Buchanan, 1974).
تعریف عملیاتی: منظور از تعهد سازمانی در این تحقیق میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 30تا 49 میباشد.
1-7-3-1) تعهد عاطفی23
تعریف نظری: بیان کننده وابستگی عاطفی کارکنان به سازمان و مخصوصاً میزان حساسیت آنها به تجربیات شغلی مثل حمایت سازمانی است (Erdheim et al., 2006) .این واکنش احساسی به عنوان یک رابط بین هویت افراد با هویت سازمان تعریف می شوند و نیز میزان وابستگی به سازمان به خاطر خود سازمان، مستقل از ارزش ابزاری آن است؛ که این حالت در شرایطی بوجود میآید که کارکنان به ادامه ارتباط با سازمان تمایل دارند (Dawley et al., 2005).
تعریف عملیاتی: منظور از تعهد عاطفی در این تحقیق میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 30 تا 37 میباشد.

1-7-3-2) تعهد هنجاری24
تعریف نظری:
این نوع تعهد بیان کننده اعتقاد کارکنان به این موضوع است که باید با سازمان بمانند و رشد کنند، چراکه تجربیات اجتماعی شدن بر وفادار ماندن کارکنان به کارفرما تاکید دارد (Griffin and Hepburn, 2005). افرادی که دارای تعهد هنجاری بالایی هستند به نظر میرسد که مجبور شده اند به اشتغال خود ادامه دهند (Kondratuk et al., 2004).
تعریف عملیاتی: منظور از تعهد هنجاری در این تحقیق میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 44 تا 49 میباشد.
1-7-3-3) تعهد مستمر25
تعریف نظری: این تهعد شامل دو زیر ساخت است: یکی بر اساس آنچه افراد با ترک سازمان از دست میدهند است (Dawley et al., 2005) و دیگری بر اساس شناخت افراد از میزان دسترسی به جایگزین های موجود درصورتیکه تصمیم به ترک سازمان داشته باشند، که معمولا به عنوان هزینه های ، حاشیه ای نام برده میشود (Namasivayam and Zhao, 2007).
تعریف عملیاتی: منظور از تعهد مستمر در این تحقیق میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 38 تا 43 میباشد.
1-7-4) بازارگرایی
تعریف نظری : بازارگرایی ایجاد هوشمندی در سراسر سازمان در ارتباط با نیازهای فعلی و آتی مشتری، نشر هوشمندی در بین بخش های سازمان و پاسخ گویی سراسر ی به آن هوشمندی است (Kohli and Jaworski, 1990).
تعریف عملیاتی : منظور از بازارگرایی در این تحقیق، میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 50 تا 73.میباشد.
1-7-4-1) مشتری گرایی:
تعریف نظری: مشتری گرایی، درک و فهم مستمر نیازهای جاری و بالقو? مشتریان و خریداران هدف و استفاده از آن دانش برای خلق ارزش برتر برای آنان می باشد. یک فروشنده تنها به دو شیوه برای یک خریدار، ارزش می آفریند: با افزایش منافع خریدار در ارتباط با هزینه ها و با کاهش هزینه های خریدار در ارتباط با منافع. (Narver and Sloter, 1990).
تعریف عملیاتی: منظور از مشتری گرایی در این تحقیق میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 50 تا 58 میباشد.
1-7-4-2) رقیب گرایی:
تعریف نظری: رقیب گرایی به این معنی است که یک فروشنده نقاط قوت و ضعف کوتاه مدت و توانمندیها و استراتژیهای بلندمدت رقبای اصلی کنونی و بالقوه را می داند (Narver and Sloter, 1990).
تعریف عملیاتی: منظور از رقیب گرایی در این تحقیق میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 59 تا 64 میباشد.
1-7-4-3) هماهنگی میان وظیفه ای

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

تعریف نظری : براساس نارورواسلی تردرسال????هماهنگی بین وظیفه ای به معنای هماهنگ بودن همه ی وظایف سازمان وبهره برداری ازاطلاعات مشتری وبازاربه منظورخلق ارزش برای مشتری است (Narver and sloter, 1990). همچنین تسای و همکارانش هماهنگی بین وظیفه ای راانتشاراطلاعات مربوط به مشتریان ورقبا بین همه ی افرادوبخش های سازمان به منظورایجاد بینش صحیح ازنیازهاوخواسته های مشتری وبرنامه ریزی جهت فایق آمدن دررقابت بیان کردند
تعریف عملیاتی : منظور از هماهنگی میان وظیفه ای در این تحقیق میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 65 تا 73 میباشد.

1-8)قلمرو تحقیق :
1-8-1) قلمرو موضوعی :
قلمرو موضوعی این تحقیق در حوزه بازاریابی قرار دارد و در زمینه آن اثر بازاریابی درونی بر بازارگرایی با توجه به متغیرهایی همچون رفتار شهروندی و تعهد سازمانی مورد بررسی قرار می گیرد.

  • 1

دیدگاهتان را بنویسید